Kontakt: +48 502 600 717| kancelaria@mediacje-lewandowska.pl

CENNIK

MEDIACJE PRYWATNE

Mediacje prywatne dotyczące spraw, w których nie można określić wartości sporu:

 1. opłata mediacyjna (stawka godzinowa) za jedno posiedzenie mediacyjne (max 1,5 godz zegarowej) wynosi 200 PLN
 2. mediacja o alimenty (całość postępowania wraz z ugodą) to koszt 400 PLN
 3. mediacja o kontakty z dzieckiem (całość postępowania wraz z ugodą) to koszt 600 PLN

Jeżeli chcesz się dowiedzieć ile będzie kosztować mediacja w Twojej sprawie
- zadzwoń do mediatora po szczegółowe informacje: 502 600 717.

Mediacje prywatne dotyczące spraw, w których można określić wartości sporu:

Wartość przedmiotu sporuOpłata mediacyjna
do 10.000 PLNwg stawki godzinowej za posiedzenie mediacyjne
od 10.000 PLN do 20.000 PLN1.000 PLN za całość postępowania
od 20.000 PLN do 50.000 PLN1.500 PLN za całość postępowania
od 50.000 PLN do 100.000 PLN2.000 PLN za całość postępowania
od 100.000 PLN do 200.000 PLN3.000 PLN za całość postępowania
od 200.000 PLN do 500.000 PLN4.000 PLN za całość postępowania
od 500.000 PLN do 1.000.000 PLN5.000 PLN za całość postępowania
powyżej 1.000.000 PLNdo indywidualnego uzgodnienia z mediatorem, jednak nie mniej niż 6.000 PLN za całość postępowania
 • W sprawach o szczególnym charakterze stawka wynagrodzenia dla mediatora może być ustalona indywidualnie i powinna być zawarta w umowie o mediację, za zgodą obu stron postępowania.
 • W powyższych kwotach należności uwzględniono podatek VAT (23%).
 • Wynagrodzenie mediatora przysługuje niezależnie od tego czy finalnie doszło do zawarcia ugody. Wynagrodzenie mediatora co do zasady pokrywa każda ze stron po połowie. Dopuszcza się jednak takie rozwiązanie, w którym jedna ze stron pokrywa koszty mediacji w całości.

MEDIACJE SĄDOWE

Koszty mediacji skierowanych do mediatora w postępowaniu sądowym zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego. W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych. Zwrotowi podlegają również udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:

 1. przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
 2. wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych za jedno posiedzenie;
 3. korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych.

 

Zgodnie z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego art. 183§ 2 określa, że należności, za przeprowadzone postępowanie mediacyjne, mediator pobiera bezpośrednio od stron. Sąd ustala je i przyznaje mediatorowi tylko wówczas, gdy przynajmniej jedna ze stron skierowanych do mediacji przez sąd była zwolniona od kosztów sądowych w zakresie obejmującym należności mediatora, a pozostałe strony nie wypłaciły mediatorowi tych należności w całości.

Koszty mediacji pokrywają strony po połowie, chyba że w treści ugody postanowią inaczej. Jeżeli mediacja nie zakończy się zawarciem ugody, koszty mediacji doliczane są do kosztów postępowania, a o obowiązku ich pokrycia decyduje Sąd w orzeczeniu kończącym sprawę w danej instancji. Co do zasady koszty sądowe pokrywa strona przegrywająca.

Dodatkowe informacje o zwrocie kosztów sądowych w sytuacji kiedy strony zawarły ugodę w postępowaniu mediacyjnym:

 • jeżeli postępowanie mediacyjne wszczęte przed otwarciem rozprawy zakończy się ugodą, Sąd z urzędu zwraca stronie powodowej 100 % wpisu sądowego.
 • jeżeli ugoda zakończy mediację rozpoczętą po otwarciu rozprawy zwrot dotyczy 75 % wpisu sądowego. Biorąc pod uwagę fakt, że np. w sprawach o prawa majątkowe stosunkowa opłata sądowa wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu, zasada zwrotu wpisu stanowi dla stron postępowania istotną zachętę do poszukiwania porozumienia.

ul. Władysława IV 43
/biurowiec HOSSA/
81-395 Gdynia

+48 502 600 717

kancelaria@mediacje-lewandowska.pl