CENNIK

MEDIACJE PRYWATNE

Mediacje prywatne dotyczące spraw, w których nie można określić wartości sporu:

 1. opłata mediacyjna (stawka godzinowa) za jedno posiedzenie mediacyjne (max 1,5 godz zegarowej) wynosi 200 PLN
 2. mediacja o alimenty (całość postępowania wraz z ugodą) to koszt 400 PLN
 3. mediacja o kontakty z dzieckiem (całość postępowania wraz z ugodą) to koszt 600 PLN

Jeżeli chcesz się dowiedzieć ile będzie kosztować mediacja w Twojej sprawie
- zadzwoń do mediatora po szczegółowe informacje: 502 600 717.

Mediacje prywatne dotyczące spraw, w których można określić wartości sporu:

 • W sprawach o szczególnym charakterze stawka wynagrodzenia dla mediatora może być ustalona indywidualnie i powinna być zawarta w umowie o mediację, za zgodą obu stron postępowania.
 • W powyższych kwotach należności uwzględniono podatek VAT (23%).
 • Wynagrodzenie mediatora przysługuje niezależnie od tego czy finalnie doszło do zawarcia ugody. Wynagrodzenie mediatora co do zasady pokrywa każda ze stron po połowie. Dopuszcza się jednak takie rozwiązanie, w którym jedna ze stron pokrywa koszty mediacji w całości.

MEDIACJE SĄDOWE

Koszty mediacji skierowanych do mediatora w postępowaniu sądowym zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego. W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych. Zwrotowi podlegają również udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:

 1. przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
 2. wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych za jedno posiedzenie;
 3. korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych.

 

Zgodnie z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego art. 183§ 2 określa, że należności, za przeprowadzone postępowanie mediacyjne, mediator pobiera bezpośrednio od stron. Sąd ustala je i przyznaje mediatorowi tylko wówczas, gdy przynajmniej jedna ze stron skierowanych do mediacji przez sąd była zwolniona od kosztów sądowych w zakresie obejmującym należności mediatora, a pozostałe strony nie wypłaciły mediatorowi tych należności w całości.

Koszty mediacji pokrywają strony po połowie, chyba że w treści ugody postanowią inaczej. Jeżeli mediacja nie zakończy się zawarciem ugody, koszty mediacji doliczane są do kosztów postępowania, a o obowiązku ich pokrycia decyduje Sąd w orzeczeniu kończącym sprawę w danej instancji. Co do zasady koszty sądowe pokrywa strona przegrywająca.

Dodatkowe informacje o zwrocie kosztów sądowych w sytuacji kiedy strony zawarły ugodę w postępowaniu mediacyjnym:

 • jeżeli postępowanie mediacyjne wszczęte przed otwarciem rozprawy zakończy się ugodą, Sąd z urzędu zwraca stronie powodowej 100 % wpisu sądowego.
 • jeżeli ugoda zakończy mediację rozpoczętą po otwarciu rozprawy zwrot dotyczy 75 % wpisu sądowego. Biorąc pod uwagę fakt, że np. w sprawach o prawa majątkowe stosunkowa opłata sądowa wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu, zasada zwrotu wpisu stanowi dla stron postępowania istotną zachętę do poszukiwania porozumienia.

ul. Władysława IV 43
/biurowiec HOSSA/
81-395 Gdynia

+48 502 600 717

kancelaria@mediacje-lewandowska.pl