OPIEKA/KONTAKTY Z DZIECKIEM

Art. 113 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego definiuje pojęcie utrzymywania kontaktów z dzieckiem poprzez:
przebywanie z dzieckiem, odwiedziny, spotkania poza miejscem stałego pobytu dziecka, bezpośrednie porozumiewanie się, kontakty telefoniczne, porozumiewanie się z innych środków komunikacji na odległość – w tym z komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z brzmieniem art. 58 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga m.in. o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem, przy czym sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka (§ 1).

Ustalenie kontaktów z dzieckiem to także rozważenie typu opieki, np. opieka naprzemienna lub współdzielona. Mediator podczas spotkania z rodzicami udzieli szczegółowych informacji na temat opieki naprzemiennej – jak ją uzyskać i jakie warunki muszą być spełnione, aby kontakty z dzieckiem odbywały się na zasadzie naprzemiennej.

Mediacja w sprawach o kontakty umożliwia:

- USTALENIE kontaktów rodziców z dzieckiem

- ZMIANĘ kontaktów z dzieckiem orzeczonych w wyroku (także rozwodowym)

Wszystkie powyższe sprawy mogą zakończyć się bez konieczności stawiennictwa w sądzie (czyli na posiedzeniu niejawnym), tj. poprzez zatwierdzanie ugody mediacyjnej przez sąd  (co daje moc wyroku sądowego).

KOSZT MEDIACJI
o kontakty

Koszt mediacji o kontakty: 700zł.
Czas trwania mediacji: od kilku godzin do kilku dni (w zależności od współpracy stron).
Mediator sporządzi stronom ugodę mediacyjną dotyczącą kontaktów z dzieckiem oraz wniosek o zatwierdzenie ugody przez sąd.

Antoniego Abrahama 61/1

81-352 Gdynia

+48 502 600 717

kancelaria@mediacje-lewandowska.pl