OFERTA

Jeśli pragną Państwo dowiedzieć się więcej o mediacji lub nie jesteście Państwo pewni czy sprawa kwalifikuje się do przeprowadzenia procesu mediacyjnego - zapraszam na bezpłatne 30 minutowe spotkanie informacyjne.

Termin proszę ustalać telefonicznie 502 600 717.

MEDIACJE
PRYWATNE

 Przed złożeniem pozwu sądowego lub w trakcie postępowania sądowego:

 • rozwód na pierwszej rozprawie 
 • alimenty i kontakty z dzieckiem bez konieczności stawiennictwa w sądzie
 • podział majątku
 • spory rodzinne majątkowe (np. o spadek)
 • spory cywilne o zapłatę
 • spory sąsiedzkie, wspólnotowe
 • spory w sprawach gospodarczych

MEDIACJE
SĄDOWE

Mediacje sądowe - skierowane do procesu mediacji przez sąd na pierwszej rozprawie sądowej lub w jakimkolwiek innym momencie postępowania sądowego za obopólną zgodą stron w sprawach:

 • rodzinnych
 • cywilnych
 • karnych
 • gospodarczych

Procedura mediacji sądowych ma podobny przebieg do mediacji prywatnych. Po zakończeniu procesu mediacyjnego mediator sporządza protokół i przekazuje go do sądu wraz z zawartą przez strony ugodą (jeśli do niej doszło).

Strony sporu mogą zwrócić się do Mediatora z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji (pobierz wniosek) lub zadzwonić aby uzyskać wszystkie niezbędne informacje 502 600 717. Podczas pierwszego spotkania strony podpisują z Mediatorem umowę o przeprowadzenie mediacji, zostaną poinformowane jak będzie przebiegać mediacja, a następnie ustalą terminy posiedzeń mediacyjnych (indywidualnych i wspólnych).

Mediacje z osobami przebywającymi za granicą.

Alimenty i sprawy rodzinne.
Mediacje w języku angielskim.
Skontaktuj się z Mediatorem aby uzyskać szczegółowe informacje: 502 600 717.

WSPÓŁPRACA

Kancelaria Mediacyjna Aleksandra Lewandowska współpracuje z Kancelarią Notarialną Natalia Bielińska, Magdalena Jakubowska S.C. podczas mediacji dotyczących:

 • sporów związanych ze współwłasnością nieruchomości - podział nieruchomości do korzystania; rozliczenia pożytków i nakładów, sposobu wyjścia ze współwłasności nieruchomości; „przejęcia” kredytu bankowego itp.
 • spraw o podział majątku wspólnego – po rozwodzie lub ustanowieniu rozdzielności majątkowej, rozliczanie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny i odwrotnie; 
 • spraw związanych z dziedziczeniem spadków -  dział spadku, zachowek, wykonanie zapisów, spłatę długów spadkowych, egzekucję należności wchodzących w skład spadku
 • spraw o przeniesienie własności nieruchomości - wykonanie umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości, umów deweloperskich oraz innych umów zobowiązujących
 • spraw o korzystanie z cudzej własności - ustanowienie służebności drogi koniecznej, służebności przesyłu, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie
 • sprawy gospodarcze – wszelkie spory wynikające z umów i innych zdarzeń prawnych pomiędzy przedsiębiorcami

Z uwagi na treść z art. 183 15 § 2 kpc w zw. z art. 158 kc nie można przenieść prawa własności nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie ugody przed mediatorem zawartej w formie pisemnej. Może to nastąpić jedynie w drodze ugody zawartej przed sądem lub w formie aktu notarialnego, co w przypadku współpracy Kancelarii Mediacyjnej z Kancelarią Notarialną Natalia Bielińska, Magdalena Jakubowska S.C. będzie stanowić znaczne ułatwienie dla stron postępowania mediacyjnego.

OFERTA DLA
KANCELARII PRAWNYCH

Serdecznie zachęcam do współpracy radców prawnych i adwokatów, którzy bardzo często zostają pełnomocnikami stron podczas postępowania mediacyjnego. Państwa wiedza i doświadczenie niejednokrotnie pomagają stronom odnaleźć się w meandrach przepisów prawnych. Dajecie Państwo poczucie bezpieczeństwa stronom podczas całego procesu mediacji.

Zachęcam Państwa do podjęcia stałej współpracy również poprzez umieszczanie w umowach zawartych przez strony, za Państwa pośrednictwem, klauzuli mediacyjnej (pobierz klauzulę). Każde postępowanie mediacyjne może zakończyć się podpisaniem przez strony ugody lub skierowaniem sprawy do rozstrzygnięcia sądowego. Uważam, że mediacja jest możliwością współpracy dla naszych zawodów, a nie konkurencją. Serdecznie zapraszam do kontaktu.

Antoniego Abrahama 61/1

81-352 Gdynia

+48 502 600 717

kancelaria@mediacje-lewandowska.pl