MEDIACJE

CO TO JEST
MEDIACJA

Mediacja to metoda rozwiązywania sporu na drodze dobrowolnych spotkań i rozmów prowadzących do satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja odbywa się przy udziale osoby trzeciej - Mediatora - który bezstronnie wspiera przebieg mediacji łagodząc powstałe napięcia oraz pomagając dojść do porozumienia będącego wynikiem wypracowanego kompromisu. Efektem mediacji jest ugoda, której treść (przy pomocy mediatora) ustalają strony i to one decydują o sposobie rozwiązania sporu. Nie ma tu sędziego, który wydaje wyrok; nie ma świadków, którzy przedstawiają sprawę w swoim świetle i których obecności strona sporu może sobie nie życzyć; nie ma tu również stresujących wizyt w sądzie oraz długotrwałego i kosztownego procesu. Obie strony sporu pozostają równe podczas procesu mediacji, która jest oczywiście poufna.

CO TO JEST
UGODA

Ugoda zawarta przez strony przy udziale mediatora może zostać zatwierdzona przez sąd i wówczas wywołuje takie same skutki prawne jakie wystąpiłyby w przypadku postępowania sądowego. Strony przy pomocy mediatora mogą złożyć do sądu wniosek o zatwierdzenie ugody, który zostaje rozpatrzony na posiedzeniu niejawnym. Następnie sąd doręcza stronom odpis wydanego na takim posiedzeniu orzeczenia. Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji (np. alimenty, zapłata) sąd zatwierdza ją poprzez nadanie jej klauzuli wykonalności.

CZAS TRWANIA
MEDIACJI

Czas trwania mediacji zainicjowanej podczas postępowania sądowego wynosi 3 miesiące, jednak na zgodny wniosek stron i za zgodą sądu okres ten może zostać przedłużony - jeżeli sprzyja to ugodowemu zakończeniu postępowania. Z kolei mediacje indywidualne (prywatne) prowadzone są przez okres, na który strony wyraziły zgodę w umowie o przeprowadzenie mediacji. 

Skierowanie do mediacji może odbyć się na 2 sposoby:

  1. strony sporu indywidualnie, prywatnie (przed powództwem sądowym) mogą zgłosić się do mediatora ze zgodnym wnioskiem o przeprowadzenie mediacji lub jedna strona może zgłosić do mediatora wniosek o podjęcie przez niego próby skłonienia do mediacji drugiej strony (z którą ze względu na nastały konflikt jest utrudniony kontakt);
  2. podczas toczącego się już postępowania sądowego strony mogą, na każdym jego etapie, zwrócić się do sądu ze zgodnym wnioskiem o rozpoczęcie i prowadzenie mediacji;

KIEDY MOŻNA SKORZYSTAĆ Z MEDIACJI
PRZYKŁADOWE SYTUACJE

  • alimenty i kontakty z dzieckiem bez konieczności stawiennictwa w sądzie
  • rozwód na pierwszej rozprawie
  • spory rodzinne o podział majątku
  • spory sąsiedzkie lub ze wspólnotą mieszkaniową czy administracją
  • spory w miejscu pracy z przełożonym lub innymi pracownikami
  • kontrahent/wspólnik zalega z płatnościami

Zygmunta Augusta 11

81-359 Gdynia

+48 502 600 717

kancelaria@mediacje-lewandowska.pl