Pomoc mediatora w Programie 500+

https://www.rp.pl/Praca-emerytury-renty/301079973-Mozliwa-podwyzka-progu-dochodowego-w-Programie-500.html

Przypomnienie:

„Świadczenie wychowawcze możesz otrzymać, jeśli jesteś rodzicem albo opiekunem dzieci do 18. roku życia. Jeśli Twoja rodzina ma minimum dwoje niepełnoletnich dzieci, możesz otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. Jeśli Twoja rodzina ma dochód poniżej 800 zł netto na osobę, wsparcie otrzymacie również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Jeśli w Twojej rodzinie jest dziecko niepełnosprawne – kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. 

Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł mogą otrzymać także rodzinny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Może otrzymać je zarówno rodzina, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. 

W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Taki rodzic musi przedstawić informację o tym, że otrzymuje na dziecko alimenty lub, że wystąpił o ich ustalenie. 

Jeśli jesteście rodzicami, którzy po równo dzielą się opieką nad dzieckiem, oboje macie prawo złożyć wniosek i otrzymacie wsparcie z uwzględnieniem okresu, w którym sprawujecie opiekę.” Informacja za: ZUS.pl

Jak uzyskać ustalenie alimentów?

Ścieżka sądowa oznacza: 

Wniesienie pozwu o ustalenie alimentów długie oczekiwanie na termin rozprawy, formalności, stawianie się na rozprawy, ewentualne koszty pełnomocnika, kilka miesięcy stresującej procedury sądowej i postępowania dowodowego….


 POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE OZNACZA: 

Brak stawiennictwa w sądzie, brak dodatkowych kosztów postępowania sądowego, brak postępowania dowodowego, zazwyczaj jedno spotkanie mediacyjne przeprowadzone przez niezależnego i bezstronnego mediatora.

W postępowaniu mediacyjnym to rodzice pomiędzy sobą zawierają POROZUMIENIE ALIMENTACYJNE (ugoda mediacyjna), w którym sami regulują wysokość alimentów oraz sposób ich płatności. Podpisana przez rodziców ugoda już tego samego dnia może być złożona (przez jednego z rodziców) we właściwym sądzie rodzinnym – jest to wniosek o zatwierdzenie ugody przez sąd i nadanie jej klauzuli wykonalności. Uzyskując w sądzie (zazwyczaj w ciągu kilku tygodni) postanowienie o zatwierdzeniu ugody wraz z klauzulą wykonalności – rodzic może tego samego dnia złożyć we właściwym organie wniosek o świadczenie wychowawcze z Programu 500+

Pozostaw komentarz